Idag har vi haft en heldag på Rigo­letto i Stock­holm där vi pratat om “the trans­for­ma­tion of mar­ket­ing”. Ca 200 dig­i­tala per­soner kom till Rigo­letto där vi till­sam­mans med våra part­ners lanser­ade Adobe Mar­ket­ing Cloud. Vi var lite oroliga att besöket av Obama i Stock­holm skulle orsaka ett större bort­fall men det var en härlig skara som var på plats. Dagen inled­des av Matt Langie från Adobe som pratade om ”the trans­for­ma­tion of mar­ket­ing”. Och istäl­let för att the HIPPO (high­est paid per­son) bestäm­mer vad som ska göras att låta datan vara under­lag till goda beslut. Och poängter­ade även att tänka mål­grupp först och inte bud­get och kanal.

Adobe Digital Journey Stockholm

Mar­ket­ing Cloud består av 5 lös­ningar: Ana­lyt­ics, Tar­get, Expe­ri­ence Man­ager, Social och Media opti­mizer som Adobes spe­cial­is­ter pre­sen­ter­ade via ett exem­pel, Geometrixx, som säl­jer sportar­tik­lar. Vi fick följa med från hur vi hanterar och seg­menterar datan som kom­mer in, per­son­alis­erar sidan genom att anpassa färger, tex­ter och videos genom drag & drop till de pri­or­it­er­ade seg­menten. Marc Blinder pratade om Adobe Social och bet­on­ade bland annat vik­ten av att följa relat­er­ade ord och hur Adobe social är ett verk­tyg både för den som pub­licerar och för chefer som får en bra över­sikt på vad som hän­der. Ca 25% av tiden som spenderas online spenderas enligt Marc i sociala kanaler, så bety­delse­fullt att ha en strategi och automa­tis­er­ade verk­tyg som gör det enkelt och att hantera och agera. Jon Bee­ston ager­ade annon­skö­pare för media opti­mizer och gav tips på hur vi kan kan få hjälp att spendera rätt mängd pen­gar på search, dis­play och search. Inte för mycket och inte för lite, utan hitta nivån som ger oss opti­mal ROI.

Adobepart­ners på plats i Stock­holm med mon­trar var Accen­ture, Fjord, Val­tech, Sapi­ent, Coun­tquest, Cog­ni­fied, Cre­una, EPAM och Trans​la​tions​.com som nätverkade med delt­a­gare i pauserna.

Adoeb Digital Journey Stockholm

Adoeb Digital Journey Stockholm

På efter­mid­da­gen tit­tade vi på mobile där Gun­nar Klauberg pratade om att mobilt bör vara en inte­gr­erad del av varje dig­i­tal strategi. Fråga dig själv HUR, inte OM du behöver en mobil strategi. Axel Schafer gav oss en överblick av big data och hur mog­nadsmod­ellen ser ut för olika företag.

Åsa Iggström från SEB berät­tade om sina värde­fulla erfaren­heter och gav tydliga tips på vad som kan vara bra att tänka på när man job­bar med ana­lyt­ics i kom­plexa organisationer.

Adobe Digital Journey Stockholm

Adobe Digital Journey Stockholm

Dagen avs­lu­tades på scen med en pan­eld­iskus­sion kring framti­dens mark­nads­föring med Fredrik Arnarp från Coun­tquest, Ray Cane from Cog­ni­fied och Suresh Vit­tal från Neolane på scen.

Adobe Digital Journey Stockholm

Dagen avs­lu­tades med mingel.

Adobe Digital Journey Stockholm

Tack alla delt­a­gare för en härlig dag.