Blog Post:Idag har vi haft en heldag på Rigoletto i Stockholm där vi pratat om “the transformation of marketing”. Ca 200 digitala personer kom till Rigoletto där vi tillsammans med våra partners lanserade Adobe Marketing Cloud. Vi var lite oroliga att besöket av Obama i Stockholm skulle orsaka ett större bortfall men det var en härlig skara som var på plats. Dagen inleddes av Matt Langie från Adobe som pratade om ”the transformation of marketing”. Och istället för att the HIPPO (highest paid person) bestämmer vad som ska göras att låta datan vara underlag till goda beslut. Och poängterade även att tänka målgrupp först och inte budget och kanal. Adobe Digital Journey Stockholm Marketing Cloud består av 5 lösningar: Analytics, Target, Experience Manager, Social och Media optimizer som Adobes specialister presenterade via ett exempel, Geometrixx, som säljer sportartiklar. Vi fick följa med från hur vi hanterar och segmenterar datan som kommer in, personaliserar sidan genom att anpassa färger, texter och videos genom drag & drop till de prioriterade segmenten. Marc Blinder pratade om Adobe Social och betonade bland annat vikten av att följa relaterade ord och hur Adobe social är ett verktyg både för den som publicerar och för chefer som får en bra översikt på vad som händer. Ca 25% av tiden som spenderas online spenderas enligt Marc i sociala kanaler, så betydelsefullt att ha en strategi och automatiserade verktyg som gör det enkelt och att hantera och agera. Jon Beeston agerade annonsköpare för media optimizer och gav tips på hur vi kan kan få hjälp att spendera rätt mängd pengar på search, display och search. Inte för mycket och inte för lite, utan hitta nivån som ger oss optimal ROI. Adobepartners på plats i Stockholm med montrar var Accenture, Fjord, Valtech, Sapient, Countquest, Cognified, Creuna, EPAM och Translations.com som nätverkade med deltagare i pauserna. Adoeb Digital Journey Stockholm Adoeb Digital Journey Stockholm På eftermiddagen tittade vi på mobile där Gunnar Klauberg pratade om att mobilt bör vara en integrerad del av varje digital strategi. Fråga dig själv HUR, inte OM du behöver en mobil strategi. Axel Schafer gav oss en överblick av big data och hur mognadsmodellen ser ut för olika företag. Åsa Iggström från SEB berättade om sina värdefulla erfarenheter och gav tydliga tips på vad som kan vara bra att tänka på när man jobbar med analytics i komplexa organisationer. Adobe Digital Journey Stockholm Adobe Digital Journey Stockholm Dagen avslutades på scen med en paneldiskussion kring framtidens marknadsföring med Fredrik Arnarp från Countquest, Ray Cane from Cognified och Suresh Vittal från Neolane på scen. Adobe Digital Journey Stockholm Dagen avslutades med mingel. Adobe Digital Journey Stockholm Tack alla deltagare för en härlig dag. Author: Date Created:3 September 2013 Date Published: Headline:Adobe Digital Journey Roadshow – Stockholm Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2013/09/78.png

Idag har vi haft en heldag på Rigo­letto i Stock­holm där vi pratat om “the trans­for­ma­tion of mar­ket­ing”. Ca 200 dig­i­tala per­soner kom till Rigo­letto där vi till­sam­mans med våra part­ners lanser­ade Adobe Mar­ket­ing Cloud. Vi var lite oroliga att besöket av Obama i Stock­holm skulle orsaka ett större bort­fall men det var en härlig skara som var på plats. Dagen inled­des av Matt Langie från Adobe som pratade om ”the trans­for­ma­tion of mar­ket­ing”. Och istäl­let för att the HIPPO (high­est paid per­son) bestäm­mer vad som ska göras att låta datan vara under­lag till goda beslut. Och poängter­ade även att tänka mål­grupp först och inte bud­get och kanal.

Adobe Digital Journey Stockholm

Mar­ket­ing Cloud består av 5 lös­ningar: Ana­lyt­ics, Tar­get, Expe­ri­ence Man­ager, Social och Media opti­mizer som Adobes spe­cial­is­ter pre­sen­ter­ade via ett exem­pel, Geometrixx, som säl­jer sportar­tik­lar. Vi fick följa med från hur vi hanterar och seg­menterar datan som kom­mer in, per­son­alis­erar sidan genom att anpassa färger, tex­ter och videos genom drag & drop till de pri­or­it­er­ade seg­menten. Marc Blinder pratade om Adobe Social och bet­on­ade bland annat vik­ten av att följa relat­er­ade ord och hur Adobe social är ett verk­tyg både för den som pub­licerar och för chefer som får en bra över­sikt på vad som hän­der. Ca 25% av tiden som spenderas online spenderas enligt Marc i sociala kanaler, så bety­delse­fullt att ha en strategi och automa­tis­er­ade verk­tyg som gör det enkelt och att hantera och agera. Jon Bee­ston ager­ade annon­skö­pare för media opti­mizer och gav tips på hur vi kan kan få hjälp att spendera rätt mängd pen­gar på search, dis­play och search. Inte för mycket och inte för lite, utan hitta nivån som ger oss opti­mal ROI.

Adobepart­ners på plats i Stock­holm med mon­trar var Accen­ture, Fjord, Val­tech, Sapi­ent, Coun­tquest, Cog­ni­fied, Cre­una, EPAM och Trans​la​tions​.com som nätverkade med delt­a­gare i pauserna.

Adoeb Digital Journey Stockholm

Adoeb Digital Journey Stockholm

På efter­mid­da­gen tit­tade vi på mobile där Gun­nar Klauberg pratade om att mobilt bör vara en inte­gr­erad del av varje dig­i­tal strategi. Fråga dig själv HUR, inte OM du behöver en mobil strategi. Axel Schafer gav oss en överblick av big data och hur mog­nadsmod­ellen ser ut för olika företag.

Åsa Iggström från SEB berät­tade om sina värde­fulla erfaren­heter och gav tydliga tips på vad som kan vara bra att tänka på när man job­bar med ana­lyt­ics i kom­plexa organisationer.

Adobe Digital Journey Stockholm

Adobe Digital Journey Stockholm

Dagen avs­lu­tades på scen med en pan­eld­iskus­sion kring framti­dens mark­nads­föring med Fredrik Arnarp från Coun­tquest, Ray Cane from Cog­ni­fied och Suresh Vit­tal från Neolane på scen.

Adobe Digital Journey Stockholm

Dagen avs­lu­tades med mingel.

Adobe Digital Journey Stockholm

Tack alla delt­a­gare för en härlig dag.