Blog Post:Marketing-Cloud-Maturity-AssessmentNär det kommer till att engagera kunder inom digital marknadsföring, hur skulle du gradera ditt företags mognadsgrad idag? Vad vi pratar om här är hur din organisation har investerat i resurser och drar nytta av en fullt integrerad, strategisk och datadriven distribution av digital marknadsföring – allt från de verktyg ni använder till kompetentsgraden av personal i att genomföra framgångsrika kampanjer. Idag måste företaget ha resurser som arbetar tillsammans och optimerar resultaten från olika digitala delar. Så vilken mognadsgrad har din organisation? Och var vill ni vara? Adobe har byggt en modell som mäter mognadsgraden för digital marknadsföring. Modellen är byggd genom en analys av data från kunder, partners, prospekts och leverantörer. Vi kommer att lansera det totala resultatet på Adobe summit i London den 13-14 maj. Men du kan göra testet och se hur ditt företag ser ut här och nu. Din digitala mognadspoäng fastställs utifrån följande parametrar: -          Människorna (kompetensen) -          Processerna -          Verktygen (teknologin) Modellen hjälper marknadschefer och beslutsfattare att identifiera företagets styrkor och visar på områden för förbättring. Frågorna kräver att respondenten tänker utifrån dessa 3 huvudparametrar och utfrån följande underdimensioner: -          Kanaler – media och berörelsepunkter där kunderna interagerar med ditt varumärke -          Målgrupp – aktiviteterna för att definiera och segmentera specifika kundsegment -          Kontext – omständigheterna och events som innefattar en kunds ”masterprofil” -          Innehåll – förvaltning av material och det kreativa arbetsflöde och verktyg som används för att publicera och optimera digitala upplevelser -          Material – skapandet och hanteringen av digitalt material som används för publicering och i marknadsmaterial -          Kampanjer – aktivteterna för att hantera varumärkesbudskapet och mätetal -          Data – datainsamlingen, definitionen och rapporteringen av nyckeltal, KPIer och mål Poängsättningen är kategoriserad på en skala från 0 till 5. Som startar på intitierad och sedan ökar till stigande, fokuserad, avancerad och optimerad. Respondenterna kan sätta mål för sitt företag som jämför med index för eftersläntrare, genomsnittet och bäst i branschen. Du kan också jämföra benchmark med andra företag baserat på bransch, storlek och geografi. Testet tar inte lång tid att genomföra. Räkna med att spendera 20-30 minuter och sen skickar vi en full rapport när du är klar. Till testet! Lycka till.   Läs mer om Summit - the digital marketing conference här Author: Date Created:27 februari 2014 Date Published: Headline:Vad har ditt företag för mognadsgrad inom digital marknadsföring? Gör test. Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2014/02/50.png

Marketing-Cloud-Maturity-AssessmentNär det kom­mer till att engagera kun­der inom dig­i­tal mark­nads­föring, hur skulle du gradera ditt före­tags mog­nads­grad idag? Vad vi pratar om här är hur din organ­i­sa­tion har investerat i resurser och drar nytta av en fullt inte­gr­erad, strate­gisk och datadriven dis­tri­b­u­tion av dig­i­tal mark­nads­föring – allt från de verk­tyg ni använ­der till kom­pe­tents­graden av per­sonal i att genom­föra framgångsrika kam­pan­jer. Idag måste före­taget ha resurser som arbe­tar till­sam­mans och opti­merar resul­taten från olika dig­i­tala delar.

Så vilken mog­nads­grad har din organ­i­sa­tion? Och var vill ni vara?

Adobe har byggt en mod­ell som mäter mog­nads­graden för dig­i­tal mark­nads­föring. Mod­ellen är byggd genom en analys av data från kun­der, part­ners, prospekts och lever­an­törer. Vi kom­mer att lansera det totala resul­tatet på Adobe sum­mit i Lon­don den 13–14 maj. Men du kan göra testet och se hur ditt före­tag ser ut här och nu.

Din dig­i­tala mog­nad­spoäng fast­ställs utifrån föl­jande parametrar:

-          Män­nisko­rna (kom­pe­tensen)
-          Processerna
-          Verk­ty­gen (teknologin)

Mod­ellen hjälper mark­nad­schefer och beslutsfattare att iden­ti­fiera före­tagets styrkor och visar på områ­den för för­bät­tring. Frå­gorna kräver att respon­den­ten tänker utifrån dessa 3 huvud­para­me­trar och utfrån föl­jande underdimensioner:

-          Kanaler – media och berörelsepunk­ter där kun­derna inter­agerar med ditt varumärke
–          Mål­grupp – aktiviteterna för att definiera och seg­mentera speci­fika kund­seg­ment
–          Kon­text – omständigheterna och events som innefat­tar en kunds ”mas­ter­pro­fil”
–          Innehåll – för­valt­ning av mate­r­ial och det kreativa arbets­flöde och verk­tyg som används för att pub­licera och opti­mera dig­i­tala upplevelser
–          Mate­r­ial – ska­pan­det och hanterin­gen av dig­i­talt mate­r­ial som används för pub­licer­ing och i mark­nads­ma­te­r­ial
–          Kam­pan­jer – aktivteterna för att hantera varumärkes­bud­skapet och mäte­tal
–          Data – datain­sam­lin­gen, def­i­n­i­tio­nen och rap­por­terin­gen av nyck­eltal, KPIer och mål

Poängsät­tnin­gen är kat­e­goris­erad på en skala från 0 till 5. Som star­tar på inti­tierad och sedan ökar till sti­gande, fokuserad, avancerad och opti­merad. Respon­den­terna kan sätta mål för sitt före­tag som jäm­för med index för efter­slän­trare, genom­snit­tet och bäst i bran­schen. Du kan också jäm­föra bench­mark med andra före­tag baserat på bran­sch, stor­lek och geografi.

Testet tar inte lång tid att genom­föra. Räkna med att spendera 20–30 minuter och sen skickar vi en full rap­port när du är klar.

Till testet! Lycka till.

 

Läs mer om Sum­mit — the dig­i­tal mar­ket­ing con­fer­ence här