Marketing-Cloud-Maturity-AssessmentNär det kom­mer till att engagera kun­der inom dig­i­tal mark­nads­föring, hur skulle du gradera ditt före­tags mog­nads­grad idag? Vad vi pratar om här är hur din organ­i­sa­tion har investerat i resurser och drar nytta av en fullt inte­gr­erad, strate­gisk och datadriven dis­tri­b­u­tion av dig­i­tal mark­nads­föring – allt från de verk­tyg ni använ­der till kom­pe­tents­graden av per­sonal i att genom­föra framgångsrika kam­pan­jer. Idag måste före­taget ha resurser som arbe­tar till­sam­mans och opti­merar resul­taten från olika dig­i­tala delar.

Så vilken mog­nads­grad har din organ­i­sa­tion? Och var vill ni vara?

Adobe har byggt en mod­ell som mäter mog­nads­graden för dig­i­tal mark­nads­föring. Mod­ellen är byggd genom en analys av data från kun­der, part­ners, prospekts och lever­an­törer. Vi kom­mer att lansera det totala resul­tatet på Adobe sum­mit i Lon­don den 13–14 maj. Men du kan göra testet och se hur ditt före­tag ser ut här och nu.

Din dig­i­tala mog­nad­spoäng fast­ställs utifrån föl­jande parametrar:

-          Män­nisko­rna (kom­pe­tensen)
-          Processerna
-          Verk­ty­gen (teknologin)

Mod­ellen hjälper mark­nad­schefer och beslutsfattare att iden­ti­fiera före­tagets styrkor och visar på områ­den för för­bät­tring. Frå­gorna kräver att respon­den­ten tänker utifrån dessa 3 huvud­para­me­trar och utfrån föl­jande underdimensioner:

-          Kanaler – media och berörelsepunk­ter där kun­derna inter­agerar med ditt varumärke
–          Mål­grupp – aktiviteterna för att definiera och seg­mentera speci­fika kund­seg­ment
–          Kon­text – omständigheterna och events som innefat­tar en kunds ”mas­ter­pro­fil”
–          Innehåll – för­valt­ning av mate­r­ial och det kreativa arbets­flöde och verk­tyg som används för att pub­licera och opti­mera dig­i­tala upplevelser
–          Mate­r­ial – ska­pan­det och hanterin­gen av dig­i­talt mate­r­ial som används för pub­licer­ing och i mark­nads­ma­te­r­ial
–          Kam­pan­jer – aktivteterna för att hantera varumärkes­bud­skapet och mäte­tal
–          Data – datain­sam­lin­gen, def­i­n­i­tio­nen och rap­por­terin­gen av nyck­eltal, KPIer och mål

Poängsät­tnin­gen är kat­e­goris­erad på en skala från 0 till 5. Som star­tar på inti­tierad och sedan ökar till sti­gande, fokuserad, avancerad och opti­merad. Respon­den­terna kan sätta mål för sitt före­tag som jäm­för med index för efter­slän­trare, genom­snit­tet och bäst i bran­schen. Du kan också jäm­föra bench­mark med andra före­tag baserat på bran­sch, stor­lek och geografi.

Testet tar inte lång tid att genom­föra. Räkna med att spendera 20–30 minuter och sen skickar vi en full rap­port när du är klar.

Till testet! Lycka till.

 

Läs mer om Sum­mit — the dig­i­tal mar­ket­ing con­fer­ence här