Blog Post:Måndagen den 9 december kommer bli den mest trafikerade dagen för e-handeln i Skandinavien, med 3,6 gånger högre försäljning än normalt. I Europa sker 12,4 procent av e-handeln via mobila enheter – en ökning med 68 procent jämfört med förra året. Det visar Adobes nya globala undersökning om e-handel. Även om den totala julförsäljningen inte kommer att förändras särskilt mycket jämfört med 2012 så kommer e-handeln stå för en större del än vanligt. Speciellt måndagen den 9 december behöver Skandinaviens e-handlare vara redo, då handeln via internet kommer vara 3,6 gånger högre än normalt. E-handeln via mobila enheter ökar med 68 procent i Europa, den största skillnaden beror på beställningar via smartphones som ökar med hela 97 procent. Detta visar undersökningen Adobes Digital Index baserad på analyser av 450 miljarder besök på 2000 nätbutiker över hela världen. Sociala medier spelar också en roll i köpbeteendet på nätet, då var tredje person (36 procent) svarar att de kommer att använda ett socialt nätverk för att läsa på om produkter de funderar på att köpa. Effekten av sociala medier är indirekt eftersom att endast 2 procent av den totala onlineförsäljningen kommer att drivas direkt genom sociala nätverk. ”Cyber Monday” uppnår 12 miljarder i försäljning USA har sin största e-handelsdag den 2 december, dagen brukar kallas ”Cyber Monday” och värdet av försäljningen under denna dag kommer i år att uppgå till cirka 12 miljarder kronor – en tillväxt på 15 procent jämfört med förra året. I Europa är de mest aktiva e-handelsdagarna perioden 9 till 13 december. Undersökningen visar också på att konsumenterna väljer e-handel för att få de bästa priserna, och att många nuförtiden erbjuder fri frakt. De mest populära produkterna är kläder och accessoarer, följt av böcker, musik, filmer och leksaker. Om Adobe Digital Index Adobe Digital Index-rapporten bygger på anonym data från över 450 miljarder besök på över 2000 nätbutiker under de senaste sju åren. Analyser av den historiska datan förutspår försäljning i olika länder. De länder som analyserats är Sverige, Danmark, Norge, USA, Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Länkar Portal for Adobe Digital Index Adobe Marketing Cloud på Twitter Adobe Marketing Cloud på Facebook Author: Date Created:7 November 2013 Date Published: Headline:Julens stora shoppingdag blir den 9 december Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2013/11/Adobe_Blog-Header-images_1640x920_37.jpg

Månda­gen den 9 decem­ber kom­mer bli den mest trafik­er­ade dagen för e-handeln i Skan­di­navien, med 3,6 gånger högre försäljn­ing än nor­malt. I Europa sker 12,4 pro­cent av e-handeln via mobila enheter – en ökn­ing med 68 pro­cent jäm­fört med förra året. Det visar Adobes nya glob­ala under­sökn­ing om e-handel.

Även om den totala julförsäljnin­gen inte kom­mer att förän­dras särskilt mycket jäm­fört med 2012 så kom­mer e-handeln stå för en större del än van­ligt. Speciellt månda­gen den 9 decem­ber behöver Skan­di­naviens e-handlare vara redo, då han­deln via inter­net kom­mer vara 3,6 gånger högre än nor­malt. E-handeln via mobila enheter ökar med 68 pro­cent i Europa, den största skill­naden beror på beställ­ningar via smart­phones som ökar med hela 97 procent.

Detta visar under­söknin­gen Adobes Dig­i­tal Index baserad på analyser av 450 mil­jarder besök på 2000 nät­bu­tiker över hela världen.

Sociala medier spelar också en roll i köp­be­teen­det på nätet, då var tredje per­son (36 pro­cent) svarar att de kom­mer att använda ett socialt nätverk för att läsa på om pro­duk­ter de fun­derar på att köpa. Effek­ten av sociala medier är indi­rekt efter­som att endast 2 pro­cent av den totala online­försäljnin­gen kom­mer att dri­vas direkt genom sociala nätverk.

”Cyber Mon­day” upp­når 12 mil­jarder i försäljn­ing
USA har sin största e-handelsdag den 2 decem­ber, dagen brukar kallas ”Cyber Mon­day” och värdet av försäljnin­gen under denna dag kom­mer i år att uppgå till cirka 12 mil­jarder kro­nor – en tillväxt på 15 pro­cent jäm­fört med förra året. I Europa är de mest aktiva e-handelsdagarna peri­o­den 9 till 13 december.

Under­söknin­gen visar också på att kon­sumenterna väl­jer e-handel för att få de bästa pris­erna, och att många nuför­tiden erb­juder fri frakt. De mest pop­ulära pro­duk­terna är kläder och acces­soarer, följt av böcker, musik, filmer och leksaker.

Om Adobe Dig­i­tal Index
Adobe Dig­i­tal Index-rapporten byg­ger på anonym data från över 450 mil­jarder besök på över 2000 nät­bu­tiker under de senaste sju åren. Analyser av den his­toriska datan förut­spår försäljn­ing i olika län­der. De län­der som analy­ser­ats är Sverige, Dan­mark, Norge, USA, Öster­rike, Frankrike, Tysk­land, Ital­ien, Ned­er­län­derna, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

Länkar

Por­tal for Adobe Dig­i­tal Index

Adobe Mar­ket­ing Cloud på Twitter

Adobe Mar­ket­ing Cloud på Facebook