Månda­gen den 9 decem­ber kom­mer bli den mest trafik­er­ade dagen för e-handeln i Skan­di­navien, med 3,6 gånger högre försäljn­ing än nor­malt. I Europa sker 12,4 pro­cent av e-handeln via mobila enheter – en ökn­ing med 68 pro­cent jäm­fört med förra året. Det visar Adobes nya glob­ala under­sökn­ing om e-handel.

Även om den totala julförsäljnin­gen inte kom­mer att förän­dras särskilt mycket jäm­fört med 2012 så kom­mer e-handeln stå för en större del än van­ligt. Speciellt månda­gen den 9 decem­ber behöver Skan­di­naviens e-handlare vara redo, då han­deln via inter­net kom­mer vara 3,6 gånger högre än nor­malt. E-handeln via mobila enheter ökar med 68 pro­cent i Europa, den största skill­naden beror på beställ­ningar via smart­phones som ökar med hela 97 procent.

Detta visar under­söknin­gen Adobes Dig­i­tal Index baserad på analyser av 450 mil­jarder besök på 2000 nät­bu­tiker över hela världen.

Sociala medier spelar också en roll i köp­be­teen­det på nätet, då var tredje per­son (36 pro­cent) svarar att de kom­mer att använda ett socialt nätverk för att läsa på om pro­duk­ter de fun­derar på att köpa. Effek­ten av sociala medier är indi­rekt efter­som att endast 2 pro­cent av den totala online­försäljnin­gen kom­mer att dri­vas direkt genom sociala nätverk.

”Cyber Mon­day” upp­når 12 mil­jarder i försäljn­ing
USA har sin största e-handelsdag den 2 decem­ber, dagen brukar kallas ”Cyber Mon­day” och värdet av försäljnin­gen under denna dag kom­mer i år att uppgå till cirka 12 mil­jarder kro­nor – en tillväxt på 15 pro­cent jäm­fört med förra året. I Europa är de mest aktiva e-handelsdagarna peri­o­den 9 till 13 december.

Under­söknin­gen visar också på att kon­sumenterna väl­jer e-handel för att få de bästa pris­erna, och att många nuför­tiden erb­juder fri frakt. De mest pop­ulära pro­duk­terna är kläder och acces­soarer, följt av böcker, musik, filmer och leksaker.

Om Adobe Dig­i­tal Index
Adobe Dig­i­tal Index-rapporten byg­ger på anonym data från över 450 mil­jarder besök på över 2000 nät­bu­tiker under de senaste sju åren. Analyser av den his­toriska datan förut­spår försäljn­ing i olika län­der. De län­der som analy­ser­ats är Sverige, Dan­mark, Norge, USA, Öster­rike, Frankrike, Tysk­land, Ital­ien, Ned­er­län­derna, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

Länkar

Por­tal for Adobe Dig­i­tal Index

Adobe Mar­ket­ing Cloud på Twitter

Adobe Mar­ket­ing Cloud på Facebook