Blog Post:Web Content Mgmt Conference är mötesplatsen för dig som arbetar med affärer, marknadsföring och publicering online. Konferensen kommer att spänna över allt ifrån onlinetrender, innehållsstrategi, konvertering, och användarupplevelse. Adobe har bjudit hit Gunnar Klauberg som är produktchef för att prata om hur man integrerar mobilt i sin marknadsstrategi. gkl_white_280x370 New mobile capabilities arrive at customer’s fingertips almost on a daily basis. New devices, different operating systems, new means to build a feedback loop between digital and physical. Marketers feel the pressure from this shift towards these more personally relevant touch points in the customer journey. But how can they concentrate on customer use cases and not worry about the technology? Let’s apply what we have learnt from evolved digital marketing and put mobile to use the right way. Här kan du läsa hela programmet. Läs mer om eventet här. Author: Date Created:8 oktober 2013 Date Published: Headline:Adobe pratar mobilt på Web Content Management Conference 23 oktober Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2013/10/46-e1444047946244.png

Web Con­tent Mgmt Con­fer­ence är möte­s­plat­sen för dig som arbe­tar med affärer, mark­nads­föring och pub­licer­ing online. Kon­fer­ensen kom­mer att spänna över allt ifrån online­tren­der, innehållsstrategi, kon­ver­t­er­ing, och använ­darup­plevelse.

Adobe har bju­dit hit Gun­nar Klauberg som är pro­duk­tchef för att prata om hur man inte­gr­erar mobilt i sin marknadsstrategi.

gkl_white_280x370

New mobile capa­bil­i­ties arrive at customer’s fin­ger­tips almost on a daily basis. New devices, dif­fer­ent oper­at­ing sys­tems, new means to build a feed­back loop between dig­i­tal and phys­i­cal. Mar­keters feel the pres­sure from this shift towards these more per­son­ally rel­e­vant touch points in the cus­tomer jour­ney. But how can they con­cen­trate on cus­tomer use cases and not worry about the tech­nol­ogy? Let’s apply what we have learnt from evolved dig­i­tal mar­ket­ing and put mobile to use the right way.

Här kan du läsa hela pro­gram­met.

Läs mer om even­tet här.