Blog Post:Responsiv design är en av de mest omtalade metoderna för att leverera en optimerad webbupplevelse på dator och i mobila, sociala och videokanaler.  Men vad avgör om responsiv webbdesign är den bästa lösningen för ditt företags webbsida och hur kan den optimeras? Oftast är det tillväxten på mobilsidan som är drivkraften bakom responsiv webbdesign. Att smartphones och surfplattor används i stor utsträckning är ingen nyhet. Men det finns stora skillnader i beteende mellan smartphone användare och surfplatteanvändare som man bör ta hänsyn till. De som använder surfplattor är mer lika datoranvändare då de lägger mer tid på att surfa runt, läsa och titta på videor. De är också vanligtvis användare som spenderar mer pengar, bokar fler resor och konsumerar mer medieinnehåll. Här kan du ladda ner en guide för hur du kan öka din avkastning på responsiv webbdesign. Du får också 3 nyckelfaktorer för att lyckas med din responsiva webbdesign och en presentation av Adobes plattform och vad du bör tänka på när du väljer plattform. Observera att guiden är på engelska. Ladda ner här. adobe.lpf.primary-imagery.s7-responsive-design-paper.699x250 Author: Date Created:21 februari 2014 Date Published: Headline:Responsiv design – tips att tänka på Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2014/02/85.png

Respon­siv design är en av de mest omta­lade metoderna för att lev­er­era en opti­merad web­bup­plevelse på dator och i mobila, sociala och videokanaler.  Men vad avgör om respon­siv webb­de­sign är den bästa lös­nin­gen för ditt före­tags webb­sida och hur kan den opti­meras? Oftast är det tillväx­ten på mobil­si­dan som är dri­vkraften bakom respon­siv webb­de­sign. Att smart­phones och surf­plat­tor används i stor utsträck­n­ing är ingen nyhet. Men det finns stora skill­nader i beteende mel­lan smart­phone använ­dare och surf­plat­tean­vän­dare som man bör ta hän­syn till. De som använ­der surf­plat­tor är mer lika datoran­vän­dare då de läg­ger mer tid på att surfa runt, läsa och titta på videor. De är också van­ligtvis använ­dare som spenderar mer pen­gar, bokar fler resor och kon­sumerar mer medieinnehåll.

Här kan du ladda ner en guide för hur du kan öka din avkast­ning på respon­siv webb­de­sign. Du får också 3 nyck­elfak­torer för att lyckas med din respon­siva webb­de­sign och en pre­sen­ta­tion av Adobes plat­tform och vad du bör tänka på när du väl­jer plattform.

Observera att guiden är på engel­ska. Ladda ner här.

adobe.lpf.primary-imagery.s7-responsive-design-paper.699x250