Respon­siv design är en av de mest omta­lade metoderna för att lev­er­era en opti­merad web­bup­plevelse på dator och i mobila, sociala och videokanaler.  Men vad avgör om respon­siv webb­de­sign är den bästa lös­nin­gen för ditt före­tags webb­sida och hur kan den opti­meras? Oftast är det tillväx­ten på mobil­si­dan som är dri­vkraften bakom respon­siv webb­de­sign. Att smart­phones och surf­plat­tor används i stor utsträck­n­ing är ingen nyhet. Men det finns stora skill­nader i beteende mel­lan smart­phone använ­dare och surf­plat­tean­vän­dare som man bör ta hän­syn till. De som använ­der surf­plat­tor är mer lika datoran­vän­dare då de läg­ger mer tid på att surfa runt, läsa och titta på videor. De är också van­ligtvis använ­dare som spenderar mer pen­gar, bokar fler resor och kon­sumerar mer medieinnehåll.

Här kan du ladda ner en guide för hur du kan öka din avkast­ning på respon­siv webb­de­sign. Du får också 3 nyck­elfak­torer för att lyckas med din respon­siva webb­de­sign och en pre­sen­ta­tion av Adobes plat­tform och vad du bör tänka på när du väl­jer plattform.

Observera att guiden är på engel­ska. Ladda ner här.

adobe.lpf.primary-imagery.s7-responsive-design-paper.699x250