by Julieanne Kost

 Comments (0)

Created

July 20, 2010

• Darken – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + K
• Multiply – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + M
• Color Burn – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + B
• Linear Burn – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + A

• Lighten – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + G
• Screen – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + S
• Color Dodge – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + D
• Linear Dodge – Option (Mac)/ Alt (Win) + Shift + W