2014 års digitala marknadstrender enligt marknadsförarna

Digital Marketing

Under de senaste åren har mark­nads­förings­bran­schen för­vand­lats till ett dig­i­talt expresståg som rusar fram genom okän­da land­skap inom sociala medi­er, web­bin­nehåll, medieop­ti­mer­ing och myck­et annat.

Men mark­nads­förar­na har inte känt sig rik­tigt bekvä­ma med den nya teknikutveck­lin­gen. Hur styr man den? Hur mäter man effek­tiviteten? Vem ska bestäm­ma fär­drik­t­nin­gen? Enligt en färsk Adobe-enkät bland mark­nads­förar­na anser 76 % att bran­schen har förän­drats mer under de två senaste åren än under de fem föregående, och min­dre än hälften kän­ner att de behärskar den dig­i­ta­la mark­nads­förin­gen till ful­lo.

Presta­tion­sångesten har ska­p­at en mark­nads­förings­bran­sch som hun­grar efter data – allt som kan bana vägen på den snåri­ga mark­nads­föringsre­san.

Nyli­gen genom­förde Adobe och Econ­sul­tan­cy en glob­al under­sökn­ing bland mer än 2 500 mark­nads­förare och Inter­net-expert­er för att ta reda på vad före­ta­gen och reklam­byråer­na pri­or­it­er­ar under 2014.

Resul­tatet? Sex­tio sidor värde­full input från mark­nads­förings- och e‑handelsbranschens fot­folk som bel­yser huvudtren­der, utmaningar och möj­ligheter inom dagens dig­i­ta­la mark­nads­föring – med insik­ter inom allt från kundup­plevelse och mobil- och kors­mark­nads­föring till e‑postoptimering.

Här föl­jer några smakprov på innehål­let i rap­porten:

  • Under 2014 rankas kundup­plevelsen som den mest intres­san­ta möj­ligheten för mark­nads­förar­na, före mobil- och innehålls­mark­nads­föring.
  • I B2B‑världen regerar innehålls­mark­nads­förin­gen. På B2C-mark­naden är det däre­mot mobil­mark­nads­förin­gen som har högs­ta pri­or­itet.
  • 2014 kän­neteck­nas av exper­i­menter­ade och omvan­dling. Ska­par din före­tagskul­tur räd­sla för att miss­ly­ckas? Oför­må­gan att prö­va, lära och sedan förän­dra sina metoder hin­drar mån­ga före­tag att nå dig­i­tal framgång.

trends2014

  • Kun­der­nas förvänt­ningar utveck­las snab­bare än före­ta­gens inno­va­tion­er. Det råder ingen tvekan – det är kun­den som bestäm­mer. Och vid sidan av svårigheten att fån­ga kun­der­nas upp­märk­samhet har även kund­lo­jaliteten min­skat i takt med att mäng­den per­son­li­ga erb­ju­dan­den och infor­ma­tion från andra varumärken ökat i svin­d­lande takt.
  • E‑posten får ökad bety­delse när mark­nads­förar­na vän­der sig till gen­er­a­tion Y. Över 90 % av före­ta­gen använ­der e‑post som ett bil­ligt och effek­tivt sätt att både informera om nyheter och erb­ju­da per­son­lig kom­mu­nika­tion. Debat­ten om e‑postens effek­tivitet när det gäller att nå en yngre, socialt med­veten pub­lik lär dock fort­sät­ta.
  • Tekniken möjlig­gör effek­tiv och direk­trik­tad reklam i vad som his­toriskt sett var­it ett kao­tiskt medieköp­s­land­skap. Och trots tv-rekla­mens sjunkande effek­tivitet bor­de varumärke­na kun­na skra­pa ihop bety­dande kund­kret­sar bestående av rätt män­niskor – även om de nu kom­mer från flera oli­ka käl­lor.
  • Framti­dens mark­nads­förare måste kun­na hit­ta en bal­ans mel­lan ytterligheter­na. Mer än någon­sin tidi­gare är mark­nads­förin­gen en kom­bi­na­tion av kon­st och veten­skap – behovet av tekniker som tänker med vän­ster hjärn­hal­va och tillför teknik till mark­nads­föring­stea­men är lika stort som kravet på kreati­va genier. Att bry­ta ned bar­riär­erna i organ­i­sa­tio­nen och bal­ansera dessa två ytterligheter fort­sät­ter att vara en utman­ing.
  • Före­ta­gen strä­var efter att har­monis­era bud­skap och upplevelse över flera kanaler. I takt med teknikutveck­lin­gen utveck­las ock­så mark­nads­föringskanaler­na – se t.ex. på Vine, Pin­ter­est, Insta­gram, Tum­blr och andra kanaler som bliv­it otroligt pop­ulära. En kon­sekvent hanter­ing av en större mängd kanaler har bliv­it en allt vik­ti­gare kon­st för för mark­nads­förar­na att behärs­ka.
  • Det mobi­la har seg­rat – det är dags att slu­ta göm­ma huvudet i sanden. Med allt fler kun­der som använ­der pekplat­tor, smart­tele­fon­er och kropp­snära teknik är det inte svårt att förut­spå att den mobi­la mark­nads­förin­gen kom­mer att fort­sät­ta öka i bety­delse för före­ta­gen. Under 2014 kom­mer före­ta­gen arbe­ta hår­dare för att för­bät­tra mobilup­plevelsen och för att sät­ta sig in i vad mobilitet innebär för kun­der­na.
  • Innehålls‑, mobil- och social mark­nads­föring kom­mer att bli vardag. Även om näs­tan alla mark­nads­förare inser att en för­bät­trad kundup­plevelse är av cen­tral bety­delse för den dig­i­ta­la mark­nads­förin­gen är de fles­ta före­tag fort­farande sys­sel­sat­ta med att skaf­fa sig de verk­tyg som krävs för att ska­pa dessa upplevelser. Men efter hand som tekniken kan erb­ju­da en mer inte­gr­erad upp­sät­tning lös­ningar lär den dig­i­ta­la mark­nads­förin­gen kun­na gener­era större vär­den under det kom­mande året.

Förhopp­n­ingsvis hjälper den full­ständi­ga rap­porten oss alla att bät­tre förstå hur den dig­i­ta­la mark­nads­förin­gens aktör­er resoner­ar och ser på behov och prob­lem – så att tekniken, metoder­na och män­nisko­r­na kan fort­sät­ta att utveck­las. Jag ser fram emot att fort­sät­ta den här diskus­sio­nen med er alla under 2014. Vi gör den här dig­i­ta­la mark­nads­föringsre­san till­sam­mans – låt oss aldrig slu­ta att hit­ta nya sätt att bli bät­tre.

Lad­da ned den full­ständi­ga rap­porten ”Dig­i­tal Trends for 2014” från Econ­sul­tan­cy och Adobe här.

@mrzablan

 


Digital Marketing
Mark Zablan

Posted on 03-04-2014


Join the discussion