Digital Index benchmark rapport – mobilt

Mobile Marketing

Adobe har släppt sin senaste Dig­i­tal Index rap­port. En rap­port baser­ad på över 150 mil­jarder besök på 1500+ webb­si­dor världen över under peri­o­den jan 2012-Feb­ru­ari 2013. Mobi­la enheter har förän­drat hur kon­sumenter inter­ager­ar med infor­ma­tion och före­tag. Fun­dera på det­ta en stund: hur har den mobi­la tekniken förän­drat hur du lever ditt liv och tar till dig infor­ma­tion? Var­je vec­ka kom­mer det rap­porter som talar om hur vik­tigt mobilt är, och kom­mer att vara, för framti­da framgån­gar för näs­tan var­je typ av verk­samhet. Hur kan vi agera på den infor­ma­tio­nen?

Mark­nads­förare måste idag förstå tren­der, styrkor och svagheter med både plat­tor och smart­phones för att på bäs­ta sätt utnyt­t­ja giv­en bud­get och vi måste veta skill­nader­na mel­lan hur de inter­ager­ar med vårt varumärke via smart­phones ver­sus surf­plat­tor (och framti­da enheter).

Lite kort om resul­tatet och siffror­na från rap­porten:

  • Glob­alt får web­si­dor fler besök från surf­plat­tor än från smart­phones
  • Besökare från surf­plat­tor läs­er 70% fler sidor per besök än smart­phone-använ­daren.

Även om sur­fare från surf­plat­tor och smart­phones båda är mobi­la så beter de sig väldigt oli­ka. Använ­dare av surf­plat­tor beter sig mer som PC använ­dare i det sätt de sur­far och engager­ar sig.

Lad­da ner Adobe Dig­i­tal Index: The State of Mobile Bench­mark. Q2 2013. Inte helt ovän­tat fann man ock­så att mobilt står för en växande andel av engage­manget i sociala medi­er. Där Face­book står för en kraftig ökning av de mobi­la använ­dar­nas engage­mang. Den senaste lanserin­gen av deras nya Android launch­er, Face­book Home, gör det uppen­bart: Face­book är mer än redo för den mobi­la rev­o­lu­tio­nen.

Är du redo? Vet du som besök­er, från vilken enhet, och hur de inter­ager­ar med innehål­let från var­je enhet? Det finns mas­sor av möj­ligheter, så dra nyt­ta av dessa för ditt före­tag.


Mobile Marketing

Posted on 06-11-2013


Join the discussion