Webinar — öka insikten i mobila appar

Mobile Marketing

Nu kör vi återi­gen ett webi­nar rik­tat till dig som job­bar med eller är intresser­ad av Dig­i­tal mark­nads­föring. Webina­ren kom­mer att behand­la oli­ka ämnen med syftet att ge inspi­ra­tion och hjäl­pa dig i ditt dig­i­ta­la arbete.

Den­na gång hand­lar webina­ret om hur du kan öka insik­ten av dina mobi­la appar.

Idag spenderas myck­et pen­gar på att byg­ga mobi­la appar. Det finns mån­ga sak­er att tän­ka på, men får du ut mes­ta möjli­ga från din invester­ing? Hur kan du lättare förstå dina kun­ders beteende och på sätt erb­ju­da app­lika­tion­er som reflek­ter­ar sät­tet kun­der använ­der sina smar­ta tele­fon­er, surf­plat­tor och på så sätt öka kund­värdet?

Webina­ret kom­mer att hål­las på engel­s­ka då det är för alla i hela Nor­den och hålls av Adam Weis­man.

Datum: 9 sep­tem­ber
Tid: 9:00–10:00

Anmäl dig här:

Några frå­gor till Adam som håller i webina­ret:

Vem är du och vad är din bak­grund?

Adam W

Jag het­er Adam Weis­man och arbe­tar som senior lös­ningskon­sult för Dig­i­tal Mar­ket­ing på Adobe i Nor­den. Jag är baser­ad i Köpen­hamn. Jag är amerikan men har bott i Dan­mark i 8 år och har en dan­sk fru. Vi har 2 barn, en 7-årig flic­ka och en 4-årig pojke. Jag har lång erfaren­het av IT-indus­trin och har arbe­tat med mån­ga oli­ka lös­ningar för dig­i­tal mark­nads­föring och analys.

Vad kom­mer jag att lära mig på det­ta webi­na­ri­um?

Min erfaren­het är att mån­ga före­tag käm­par med behovet av att byg­ga mobi­la app­lika­tion­er. Det är ett kost­samt pro­jekt och de behöver bra verk­tyg som hjälper dem förstå hur kun­der­na använ­der sig att app­lika­tio­nen, om och hur den möter deras affärs­be­hov och vad det finns för begrän­sningar med appen. Vad ska adresseras först? Det­ta är vad vi kom­mer att pra­ta om på webi­na­ri­et.

Om du har tips eller förslag på ämnen som du vill att vi håller framti­da webi­na­ri­um om eller behand­lar här på bloggen, hör gär­na av dig. mbodolla@adobe.com


Mobile Marketing
Malin Bodolla

Posted on 08-26-2014


Join the discussion