Vad vill du få ut från sociala media? Kolla in Adobes ”Like-Cycle”

Social Media

Social mark­nads­föring är fort­farande en ung indus­tri. Det är bara några år sedan vi star­tade med MySpace, Twit­ter och Face­book. Nu har vi fler sociala plat­tfor­mar att väl­ja mel­lan som Pin­ter­est, Insta­gram, Tum­blr och Foursquare. Vi avsät­ter mer av vår mark­nads­bud­get för att ”engagera” via dessa kanaler och anställer per­son­al och byråer med jobbeskrivningar som inte exis­ter­ade för 2 år sedan. Men vad vill vi få ut av vår sociala mark­nads­föring?

Först när social har en cen­tral del i din verk­samhet kom­mer det att bli framgångsrikt långsik­tigt. Hur myck­et spender­ar ditt före­tag på sociala media? 3–5% av mark­nads­bud­geten är genom­snitt men enligt Adobes sociala media expert i Europa, Jere­my Waite, så läg­ger de starkaste varumärke­na upp till 12–25% på sociala medi­er. Jere­my har utveck­lat en enkel mod­ell som kallas ”Like-Cycle” och är baser­ad på erfaren­het från de störs­ta varumärkens som Ama­zon, Burber­ry och Nike. Den ska hjäl­pa dig­i­ta­la mark­nads­förare att tack­la de 5 störs­ta utmaningar­na som före­tag möter inom Sociala media.

”Like-Cycle” hand­lar om mer än bara Face­book – som dig­i­ta­la mark­nads­förare är utmanin­gen att byg­ga en indi­vid-fokuser­ad strate­gi och inte en socialt nätverks­fokuser­ad strate­gi. Trots allt är det män­nisko­r­na vi vil nå och inte plat­tfor­mar­na.

Den skräm­mande sta­tis­tiken finns där, men med en stark strate­gi som byg­ger på en förståelse av data och intel­li­gens, kan du job­ba med sociala media och slå odd­sen.

Lad­da ner ”Like-Cycle” från Adobe (white paper) här.


Social Media

Posted on 06-11-2013


Join the discussion