27% av marknadsförare säger att det är fruktansvärt svårt och jobbigt att hantera webbsidor

Web Experience

Vi job­bade med Econ­sul­tan­cy för att kartläg­ga mer än 1000 pro­fes­sionel­la webb­hanter­are glob­alt inom ämnet Web Con­tent Man­age­ment (WCM), och fick fram att 27% tyck­er att det är fruk­tans­värt att hantera webb­si­dor. Håller du med?

WCM är helt klart ett foku­som­råde för före­tag för att ska­pa kundup­plevelser i alla kanaler. Trots det ökade behovet av till­gäng­lighet i alla kanaler, var det bara 38% av före­ta­gen som anser att deras CMS ger en varumärkesstärkande dig­i­tal när­varo.

Läs rap­porten eller fler resul­tat i info­grafen nedan.

Adobe & Econsultancy QDIB WCM


Web Experience

Posted on 06-11-2013


Join the discussion