Svensken julhandlar mest i världen

Web Experience

Julen står för dör­ren och jul­han­deln med den. I år vän­tas vart femte inköp på nätet att ske via en smart­phone eller surf­plat­ta, vilket är en ökning med hela 31 pro­cent. Den sven­s­ka jul­han­deln på nätet ser ut att nå sin topp den 15 ​​decem­ber då den tota­la försäljnin­gen vän­tas bli 125,6 miljon­er dol­lar, eller 929,4 miljon­er sven­s­ka kro­nor. Näthandeln den dagen vän­tas uppgå till 95 kro­nor per per­son, vilket plac­er­ar sven­s­ka jul­hand­lare på förs­ta plats glob­alt. Allt enligt vår nya studie.

Sven­skar­na använ­der i allt större utsträck­n­ing sina smart­phones och surf­plat­tor när jul­han­deln nu star­tar. Under de kom­mande två månader­na kom­mer 19,5 pro­cent av all online­försäljn­ing i Sverige kom­ma från anti­n­gen smart­phones eller surf­plat­tor, vilket är en ökning med 31 pro­cent jäm­fört med för­ra året. Motsvarande siffror för våra nordiska grannlän­der är 19 pro­cent i Dan­mark, 15 pro­cent i Fin­land och 21 pro­cent i Norge.

I Sverige vän­tas voly­men av de dig­i­ta­la köpen att öka med 7 pro­cent under jul­han­deln, jäm­fört med föregående år. Och online­försäljnin­gen är vik­tig efter­som jul­han­deln står för 20 pro­cent av den årli­ga han­deln i Sverige. Motsvarande siffror för våra nordiska grannlän­der är 19 pro­cent i Dan­mark, 15 pro­cent i Fin­land och 21 pro­cent i Norge.

Sven­skar­na är sena i starten men är de som jul­hand­lar mest online per per­son
Starten för sven­skar­nas rik­ti­ga jul­han­del online vän­tas infinna sig den 25 novem­ber i år, där försäljnin­gen antas öka med 70 pro­cent jäm­fört med den genom­snit­tli­ga online­försäljnin­gen i Sverige. Några veck­or senare, den 15 decem­ber, vän­tas den sven­s­ka jul­han­deln på nätet att nå sin enskil­da topp. Den dagen vän­tas den tota­la försäljnin­gen online uppgå till 929,4 miljon­er kro­nor. Det motsvarar 95 kro­nor per per­son i Sverige och gör oss till det land som spender­ar mest pen­gar per per­son på näthandel när jul­han­deln är som inten­si­vast. Efter Sverige är Schweiz, Fin­land, Öster­rike, Dan­mark, USA, Hol­land, Norge, Frankrike och Irland de mest nät­gla­da jul­shop­par­na.

Intres­sant nog verkar sven­skar­na star­ta sin jul­shop­ping på nätet bety­dligt senare än hur fal­l­et är i våra grannlän­der. I såväl Norge, Dan­mark och Fin­land infinner sig den rik­ti­ga jul­han­deln i den förs­ta veck­an av novem­ber.

Om Adobes Dig­i­tal Index report
Dig­i­tal Index Report byg­ger på analys av 4 500 e‑handelssidor, 20 mil­jarder besök på web­bu­tik­er under okto­ber 2014. Läs rap­porten i sin hel­het här.

Topp 10 län­der i världen
Förvän­tad försäljn­ing (USD) per per­son den dag då e‑handeln vän­tas bli som störst i det enskil­da lan­det

Sverige                12,95
Schweiz              12,42
Fin­land                12,28
Öster­rike            10,71
Dan­mark             8,10
USA                       8,06
Ned­er­län­der­na 7,99
Norge                   7,56
Frankrike            7,24
Irland                    7,09

Låt jul­shop­pin­gen bör­ja!


Web Experience
Malin Bodolla

Posted on 11-07-2014


Join the discussion